utolsó frissítés: 2017. febr. 16.

Önálló könyv, könyvfejezet

Önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár

 • > Egyed Péter (szerk. és az előszót írta): A közösről — a hagyományos valamint a kommunitarista diskurzusokban. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2005.
 • > A szabadság tanulmánya és követése. In: John Stuart Mill: A szabadságról. Bukarest, Kriterion, 1983, 5—38.

Tankönyv, egyetemi jegyzet

 • > Egyed Péter (társszerk. Veress Károly): Szemiotika. Cluj-Napoca, Ed. Universitatea, 1996.

Szakfolyóiratban közölt szaktanulmány, szakcikk

 • > A közösség kérdése a kommunitarista valamint a hagyományos (közösségi) diskurzusban. Kellék, 26/2005. 41—54.
 • > A filozófia szabadság-programja és a szubjektivitáskritika- a posztmodern után. Kellék, 22/2002. 153—169. https://kellek.adatbank.transindex.ro/?cid=218
 • > A tolerancia : erkölcs és/vagy politika? Székelyföld, VI. 2002/2. 75—87.
 • > Toleranţă: etică şi/sau politică? Journal for the Study of Religions and Ideologies. Issue no.3, Winter 2002.
 • > Emberiség valamint szubjektivitáskritika. Kellék, 2001. 18—19—20/2001. 363—377. https://kellek.adatbank.transindex.ro/?cid=201
 • > A tiszta kijelentés filozófusa. Kortárs, XXXXIV. 2000/4. 110—115.
 • > 1848-as szabadságkoncepciók. Székelyföld, III. 1999/10. 75—86.
 • > Laudatio Vajda Mihályról. Korunk, III. X. 1999/12. 73—79.
 • > A kolozsvári iskola. Protestáns Szemle, XLVII. 1997/3. 27—35.
 • > A teremtés biztonsága. Korunk, III. folyam, VI. 1996/12. 5—18.
 • > Certitudinea creatiei. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Philosophia, XII. 1996/1. 70—86.
 • > Circular compulsive courses. Regio, VI. 1995/1. 3—16.
 • > Origine, esistenza e „sovrappiú” (Többlet) nella concezione della mitologia di Kerényi. Mythos, V. 1995/7. 59—69.
 • > A leszakadó személyiség. Pompeji, IV. 1994/1—2. 116—123.
 • > A vélemények autonómiája. Korunk, III. folyam, IV. 1994/5. 19—28.
 • > A túlélés filozófiája. Jelen-Lét, III. 1993/11.1—11.
 • > Az önállóság és a dágvány I—II. Korunk, III. folyam, III. 1993/11, 1993/12, 65—72,98—106.
 • > Bretter György öröksége. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Philosophia. XXXVII. 1992/2. 13—27.
 • > Az eltűnt ész nyomában. Korunk, III. folyam. II. 1991/6. 60—72.
 • > A demokrácia megközelítése. Korunk, III. folyam, I. 1990/8.1008—1015.
 • > Milyen államformához vezet a nacionalista opció? Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Philosophia. XXXV. 1990/2. 73—84.
 • > Mű-olvasatok és irány — Lukács György útja 1919-ig. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XXX. 1988/1. 3—10.
 • > Jegy és jel. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, XXX. 1986/2. 103—110.
 • > Jelelméleti kérdések Lukács György filozófiájában. Magyar Filozófiai Szemle, XXV. 1981/5. 27—45.

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • > Kisebbségi-kulturális jogok a demokratikus deficitben. In Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában. Szerk. Kiss Endre. Budapest 2007, A friedrich Ebert Stiftung és a Német-Magyar Filozófiai Társaság kiadása, 108—121.
 • > Az erdélyi paradigma. In: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Szerk. Mester Béla — Perec László, Áron Kiadó, Budapest, 2004, 183—198.
 • > Bretter György és a nyelv-kérdés. In: Arról, ami állítható. Editura Presa Universitară Clujeană, 2004, 115—141.
 • > Veszedelmes viszonyok — az esztétikában. In: Angi István: Értéktől jelentésig. Kolozsvár, Pro Philosophia, 2004, 7—17.
 • > Szellemi habitusunk. In: Erdélyről Európában — mítosztalanul. Komp-Press, 2003, 140—145.
 • > Toleranţă: etică şi/sau politică. In: Feţele toleranţei. Coord. Mihaela Frunză. Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi 2003, 28—43.
 • > Véleményezés Demeter M. Attila — Tonk Márton — Veress Károly: Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében című összefoglalásáról. In.: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990—2001 közötti eredményeiről. III. kötet. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002. 97—105.
 • > Bretter György. In: Erdélyi Panteon. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2001, 256—265.
 • > A magyar nemzet mai körvonalai. Romániai Magyar Évkönyv 2000. Kolozsvár—Temesvár, Polisz Könyvkiadó — Szórvány Alapítvány, 2000, 33—36.
 • > A rendszer. És üzenete. In: Böhm Károly és a „kolozsvári iskola”. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia, 2000, 5—15.
 • > Temesvári Pelbárt, Apáczai Csere János. In: Erdélyi Panteon. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 1998, 7—11, 146—151.
 • > Thinking conditionally, acting conditionally. In: Render, Cluj, Alutus Printing House, 1996, 5—49.
 • > Autonomie şi marasm... In: Conştiinţa europeană. Cluj, Imprimeria „Ardealul”, 1995, 77—96.
 • > A demokratikus mondat szerelmese. In: Bretter György: Itt és mást. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979, 5—37.
 • > A beszédesemény szerkezete. Kolozsvár, Korunk Évkönyv, 1978, 104—118.
 • > Társalgásszemiotika. Kolozsvár, Korunk Évkönyv, 1976, 307—312.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • > Az erőszak mint értelem. Kalligramm. III. 1993/11. 1—11.
 • > Az ésszerűség illúziói. A Hét. XIII. 1982/47.10.
 • > A felszabadult tudat magányossága. Utunk, XXXVI. 1981/53. 2.
 • > Hagyományok ereje és teremtése. A Hét, XII. 1981/11. 8.
 • > Kantiánus meditációk. Utunk, XXXVI. 1981/51. 2. 31.
 • > A jelszó és a mindennapi élet értékstruktúrája. A Hét, XI. 1980/5. 6—7.

Recenzió

 • > Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. Studi Finno-Ugrici, 1995/287—291.
 • > Az elfelejtett filozófia. (Hanák Tibor: Geschichte der Philosophie in Ungarn. Ein Grundriss. Magyar Filozófiai Szemle. XXXVIII. 1994/3—4. 577—583.
 • > Andrei Plesu Minima moraliája. Jelenkor, XXVII. 1994/7—8. 673—678.

Szerkesztés

 • > Kellék, 2003. 2. Bretter György-szám. Vendégszerkesztés)
 • > Studia Universitatis „Babes-Bolyai” Series Philosophia XLVIII. Kommunikáció és pluralizmus-szám
 • > Korunk III. VII/12. (Magyar filozófiatörténet-szám. Vendégszerkesztés)
 • > Varga Attila: Nulla pax sine justitia. Előszót írta és szerkesztette Egyed Péter, Kolozsvár, Kalota, 2002.
 • > Egyed Péter (szerkesztette): Változó valóság — szociográfiai tanulmányok, Kolozsvár, Kriterion, 1984.

Konferenciakötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • > A barátság mint beszély . In: Lábjegyzetek Platónhoz. A barátságról. Librarius, Szeged, 2005, 57—71.
 • > Az ismert ismeretlen: Sipos Pál. In: Iskolai filozófia Magyarországon a XVI—XIX. században. Kalligramm Könyvkiadó, Bratislava, 2003, 135—145.
 • > Az agy problémája a filozófia történetében. In: Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások, Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002, 89—109.
 • > Kisebbségi jogok mint emberi jogok. In: Az emberi jogok és az európai tradíció. Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 245—260.
 • > Tudományos és filozófiai diskurzus. In: A filozófia alkalmazása — alkalmazott filozófia. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002, 140—148.
 • > A filozófia szabadságprogramja és a szubjektivitáskritika — a posztmodern után. In: „Párbeszédben a világ sorsával” filozófia a globalizálódó világban. Eger, EKF Líceum Kiadó, 2001, 88—103.
 • > Az emberiség „szentsége” és a szubjektivitáskritika. In: A kereszténység és az európai tradíció. Budapest, Osiris Kiadó, 2001, 280—295.
 • > A szabadság és a szubjektivitás. In: Filozófia az ezredfordulón. Budapest, Áron Kiadó, 2000, 179—187.
 • > Az erdélyi filozófusok viszonya Fichtéhez — a XX. századra való különös tekintettel. In: Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1999, 221—230.
 • > A kolozsvári iskola. In: La civilta ungherese e il cristianesimo I—III. Budapest—Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság — Scriptum RT, 1998, 1740—1749.
 • > Il presente culturale della minoranza ungherese di Romania. In: Il ruolo culturale delle minoranze nella nuova realta europea. Roma, Bulzoni Editore, 1995, 187—219.
 • > Bretter György. In: Gondolatok gondolatokról. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1994, 315—329.
 • > A félelem és a hazugság politikai intézménye. In: Szűkülő vagy táguló horizontok. Zürich—Eger, SMIKK, 1992, 64—74.