utolsó frissítés: 2017. febr. 16.

Kant tanítása a lelkismeretről mint esztétikai erény-előzetesről, valamint egy második lelkiismeret lehetőségéről. Lábjegyzetek Platónhoz. 5. A lelkiismeret. Szerk: Dékány András, Laczkó Sándor. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapitvány, Librarius, 2006, 165—176.


A filozófiában mindig is volt valami olyasmi, amit lelkiismeretnek neveztek, azonban most nem kívánom a történeti elemzésnek ezt a hagyományát feleleveníteni. Daimón, szüneidészisz, szündereszisz majd conscientia - legutóbb Nyíri Tamás szentelt példás elemző tanulmányt [1] a fogalomtörténetnek. Én magam soha nem gondoltam azt, hogy a filozó fiai lag erős, azaz rendszer-fogalmak közé tartozhatna, inkább a teoló giá ban nélkülözhetetlen. A már idézett tanulmány szerzője is igen praktikus követ keztetésekkel zárta összefoglalását, amelyek inkább arra figyelmez tetnek, hogy foglalkoznunk kell a saját lelkiismeretünkkel, nem annyira filozófiai-elméleti késztetés, hanem inkább valamilyen mentálhigiénés gyakorlatiasság van ebben: „...ha nem vagyunk hajlandók arra, hogy legyen lelkiismeretünk, akkor akadnak mások, akik készségesen vállalják, hogy ők legyenek a lelki ismeretünk” - intett Nyíri Tamás. Mondhatom persze, hogy ez megint nem az én lelkiismeretemről szóló valami, hanem egy kollektív szükségszerű ség, vagy akár kényszer, azaz éppenséggel nem egy szinguláris szabadság, amely a lelkiismeret homologonja, egyik alapja.

A filozófiai probléma ugyanis itt van: a lelkiismeret a leginkább szinguláris és homályban maradó „játéktere” minden döntésnek, az előtt és az után ellentétének. Ebben a belső lelki önmozgásban mutatkozik meg leginkább az egyéniségünk, az individualitásunk, a közölhetetlenségünk, az ineffabili tásunk. Megtévesztő, hogy mindabból a harcból, ami ott belül dúl, avagy a következménnyel kapcsolatos megnyugvásból vagy rettenetből a másik csak a végeredményt látja. Az aktust megelőző belső történésekről (tépelődések ről) vagy az utólagos furdalásokról a másik csak egy hozzávetőleges törté nést kaphat, egy leírást, tájékoztatást, amelybe nyilván már értelmező, elemző mozzanatok is bekapcsolódnak. A lelkiismeretnek ezért a kanti filo zófiában nem is lehet valamilyen fontos, középponti szerepe, és ez eme filozófia absztrakt formalizmusa miatt így is kell legyen. Karl Jaspers igen fontos módszertani intése, hogy a kanti szubjektum mint archetipikus intellektus inkább a végigondolhatóság határaira figyelmeztet, semmint az egyes lelki történéseire [2] . De hát a lelkiismereti válságok esetében - amint erre aztán leginkább Dosztojevszkij regényírása emlékeztetett - az egyes ember teljes megváltozása lehetséges [3] . Ez önmagában persze csak kihívja az emberiség figyelmét. Ha az emberiség nevében gondolkodunk - vagy akár a nagyobb közösségekében, amint erre a kanti gondolati forma kapcsán Max Scheler figyelmeztetett - nem vagyunk kötelesek az egyes lelkének a szerencsétlenéségről jelzéseket adni. Evvel majd Nietzsche és Kierkegaard foglalkoztak - ami megint nincs kívül a filozófia másik, Blaise Pascallal kezdődő tradícióján. Lev Sesztov elemzéseiben - a nietzschei életmű tanul ságait is elemzéseibe kapcsolva - egyenesen azt állította, hogy a lelki ismeret csak a végtelen gyengeség és bűnösség felismerésére, megjelení tésére és kép viseletére alkalmas csupán. Ezek lennének azok a tulajdonságok, amelyek nélkül nincs reveláció, nincs Isten, önismeret és az üdvözülés lehetősége. Végül az egzisztencialista filozófia és irodalom kizárólagossá tette ezt az álla potot, azazhogy a lelkiismereti válságét, mint a tiszta lelkiséget megjelenítő szubsztancialitást. Ebben szerintem csak az a problematikus, hogy éppen az előtt és az után megjelenítésére, a lelkiismereti idő expozíció jára nem alkal mas - Márpedig ebben az időben vagyunk, mert az egyes - később helyesnek vagy helytelennek bizonyult döntésekre - visszaemlé kezünk. Ha ez nem így lenne, soha semmit nem tanulhatnánk magunktól. Ezt persze megint nem zárhatjuk ki. Ha - a nem is mindig - etikai érzület minden, amint Max Scheler képviselte, akkor valóban menthetet lenek vagyunk a magunk számára. De ha az egzisztencializmus híres hipotézisét - a Semmit - az erkölcsi érzületben képviseljük, amint azt Camus nagyszerű regényében, a Közönyben megtette, akkor az emberi életnek valóban semmi tétje, érdekessége, helyi értéke nem marad, élhetetlenné válik.

 Anélkül, hogy a lelkiismeret mai filozófiai lehetőségének a kérdésében egy kifejezett szkeptikus álláspontot fogalmaznék meg, vissza kell utalnom Immanuel Kant 1793-as műve A vallás a puszta ész határain belül fogalom történeti elemzéseire. „A lelkiismeretet a következőképpen is definiálhatnók: a lelkiismeret az önmagán bíráskodó morális ítélőerő; csakhogy - teszi hozzá -, e meghatározásnak szüksége van a benne előforduló fogalmak előzetes értelmezésére.” Itt most azt is megkérdezhetnők, hogy ugyan miért van szükség erre formalizmusra, miért van szükség a lelkiismeretre filozófiai fogalomként, ha a morális ítélőerő tökéletesen megteszi?! Kant tehát azt javasolja, hogy a cselekedet igazságosságának, következményi helyességének a végiggondolása a individuális, morális belső szükségszerűség és ez még akkor is így van, ha másokkal kapcsolatban csak remélhetjük ugyanezt. Ez a folyamat még túlsúlyosan ész-kalkuláció, jóllehet ez az ész a szívé, merthogy bele kell vigyen az ész döntéseivel ellenkező érzületeket, le kell azokat fordítsa az ész nyelvére. Vagy ami még fontosabbnak és praktikusabbnak tűnik, meg kell hogy fogalmazza. A hitelvek és szabályok nem helyettesíthetik a megfontolást, minden esetben egy saját erkölcsi norma igazságáról van szó, még akkor is, ha ez akcidentálisan egybeesik egy hitszabály igazságával. (Annál jobb a kereszténységre nézve, ahogy műve más helyén fogalmaz). A saját magunk által elvégzett cselekedet helyessége felől bizonyosnak kell lennünk, a probabilizmus, a próba-szerencse avagy a kalandorság ki van zárva. Másrészt a lelkiismeret az észmódján működik, jóllehet nem ugyan ab ból a pozícióból, vagy ugyanolyan tartalommal. A kanti érvelés leggyengébb pontja véleményem szerint az, hogy mégis túlésszerűsítette a lelkiismeretet. „A lelkiismeret nem mint a törvény alatt álló eseteket ítéli meg a cseleke de teket, mert ezt az ész teszi, amennyiben szubjektív-gyakorlati (innét a casus conscientiae és a kazuisztika, mint a lelkiismeret dialektikájának egy neme); hanem itt az ész önmagán bíráskodik a tekintetben, hogy vajon magáévá tette-e a cselekedetek alapos megítélését (ti., hogy azok helyesek-e avagy helytelenek), s az emberi tanúskodásra szólítja önmaga ellen vagy mellett: megtörtént-e ez vagy sem? [4]

Két fontos mozzanatot kell itt kiemelnem: Immanuel Kant a lelkiismereti kérdésekben is elengedhetetlennek tartja az észkalkulációt, mint a szabad cselekedettel együtt járó projekciót.

A másik téma sem kevésbé fontos: az autonómiáé. Lehetséges, hogy a lelkiiismeretről szóló rész beiktatását is csak azért tartotta szükségesnek, hogy a hitcikkelyekre-hivatkozást mint a gyakorlati lelkiismeretlenség lehe tő ségét, azaz az autonómia hiányát saját fogalmi rendszerében megjele nít hesse. A feltétlenül megfontolandó kiindulópont a hitre és csakis hitre, avagy az egyházi elöljárók által megjelenített kinyilatkoztatásra alapozott lelkiisme ret összefüggésében a következő: „S ugyanez a helyzet minden történeti vagy jelenséghittel: mindig fönnáll a tévedés lehetősége, következésképpen, ha lehetséges, hogy az ilyen hit parancsa vagy engedélye igaztalan, azaz vala milyen önmagában bizonyos emberi kötelesség sérelmének veszélyével jár, akkor lelkiismeretlenség e hit szerint cselekednünk. [5] ” Az antinómiát valaho gyan át kell hidalni, és ezt Kant egy igen érdekes megoldással, azaz egy biztonsági maxima beiktatásával véli megoldhatónak: a kinyilatkoztatás akármely parancsa sem mondhat ellent a tiszta morális alaptételeknek, ez pedig azt jelenti, hogy azokat pusztán probabilisztikusoknak tartjuk. Nem hihetem és állíthatom bizonyosan, de nem is utasíthatom el mint bizonyosan hamisat. A morális biztonságot egyféle belátó szerénységgel és lemondással érhetjük el: feltételezhetjük, hogy a morális paranccsal egybeeső hit parancs ban valamilyen üdvösségszerző tartalom van, de nem élek vele vissza, nem azért cselekszem, hogy amennyiben ez megvan, hasznomra váljék.

A kérdés persze továbbra is az, hogy amennyiben ennyi fogalomra kell vissza vezetni: szabadság, személy, az erkölcsi alapelvek birtoklása (szün dere szisz), mégis hogyan működhet? S alighanem ebből fakad az emberek gyakorlati tunyasága, amikor döntéseikben nem lelkiismereti alapokon állanak, csak utólag éreznek valamilyen lelkiismeretfurdalást. Azaz az aszta los szerszámát jobban ismerik, mint magát a tárgyat, a lelkiismeretet. A mu lasztás felől is végig lehet gondolni valamit és csak az után mulasztani: ez esetben azonban nagyon is kétségesnek látom, hogy lelkiismereti cselekvés ről volna szó. Ez valami negativitást hordoz, de nem lehet csak a negativitás felől gondolkozni, azazhogy - úgy gondolom -, a lelkiismereti cselekvésekben legalábbis néha, kell legyen valamilyen pozitivitásnak, konstruktivitásnak, azaz a jó cselekedet fontos, mert - tartalmától akár függetlenül - értékjelző.

 A lelkiismeretükkel igazán tisztában levő emberek is képesek a leginkább lelkiismeretlen cselekedetekre, mint a lelkiismeret létezésének nem isme re tében levő cselekvők. Ezért ma az a véleményem, hogy egyfajta lelkiismeret-fenomenológiával kellene foglalkozni, ha a fogalomnak továbbra is helyet akarunk biztosítani a szótárban.

A lelkiismeret kötelesség-fogalom nélkül hagyományosan szintén használ ha tatlan, az a véleményem, hogy manapság nem létezik a kötelességnek ama átfogó fogalma, mint amelyet Kant és Fichte használtak, még ideális határ érték formájában sem. Léteznek azonban kötelezettségek és kötelmek, szin guláris elköteleződések, valamilyen posztmodern kötelesség formájában. Ha a kötelesség változhatatlan volt, és abba bele lehetett halni, a kötelezettségek-kötelmek sokkal inkább változnak és elfeledhetőek.

„A lelkiismeret olyan tudat, amely önmagában véve kötelesség.” Ez a klasszikus kanti meghatározás. De ugyanígy azt is mondhatjuk, hogy a lelki ismeret önmagában véve egy felelősség (amelyet szinguláris cselekedeteink végiggondolása és értékelése kapcsán érzünk). Ez a másik nélkülözhetetlen komponens is inkább csak arra int, hogy miért ne beszélnénk inkább a felelősségről, miért ne a felelősségetika legyen a morális kérdések végig gondolásának a központja?! Ebbe az irányba utal a már idézett Nyíri Tamás tanulmányának az a megállapítása is, mely szerint a lelkiismeret készsége nem jelent mást, mint az ember alapvető erkölcsi képességét, autonóm, cse lek vési kompetenciáját, ami lehetővé teszi a külső pszichoszociális irányí tottság kiegyensúlyozását és a személy egészébe való integrálását: ezt kell értenünk voltaképpen a „szabadságon” és a „lelkiismereten” . A kanti felfogás, amelyben az összehasonlító önszeretet olyan fontos helyen volt, lévén hogy a saját boldogságot mindig mérte a másikéval, igenis sajátos irányváltoztatást nyert: sokkal inkább egy strukturális képességforma lett a lelkiismeret, amely a személynek defenzív irányultsága, személyességének a kongruenciáját biztosítja a külső erőkkel és feltételekkel szemben, megerősíti azt.

Meg kell állnunk egy pillanatra a lelkiismeret mint az én empirikus meg tapasztalása lehetősége kérdésénél. Fontos az, amit Scheler a kanti felfogás eredendő antinomikusságáról mond, és amelynek értelmében egyáltalán az én individuális megtapasztalása már kiteszi a rossz felfogásának, amely elől az individuális én mint a transzcendentális énforma „visszfénye” elzárja. Ennél fontosabbnak tartom az időiség kérdését, amelyről Scheler is ír, de az érzület összefüggésében. Tehát a lelkiismereti döntések előttje és utánja biz tosítja a személyes lelkiismeret idejét, nagyjából úgy, ahogyan ezt Edmund Husserl a transzcendentális fenomenológiában az időkonstitúcióval kapcso latban elgondolta. Kant szerint egyáltalán a tanulás kérdését az érzülettel kapcsolatban felvetni, Scheler szerin van tanulás. Demonstrálhatónak tar tom, hogy pontosan a lelkiismereti döntések kapcsán az előtt beépülhet az utánba, valamint az után az előttbe. A következő megfogalmazás-lehetősé gekre gondolok: „Kétségtelen, hogy ebben és ebben a kérdésben helyesen/ helytelenül döntöttem. (Bűnösen elhagyok valakit, és lehet, hogy ezzel a halálba kergetem. De megmentem a magam életét.)” Önmagában a döntés a lelkiismeret kérdése, nem a jogi/erkölcsi bűntény mint tartalom. Az az én, aki így dönt, az vagyok én, ez az én lelkem, amelyet én ismerek és újra meg ismerek. Én-konstitúcióról van szó. Azt kell mondanunk, hogy ez az állás fog lalás az én a döntés utánjának a helyzetébe projiciálja a mentális és a beszéd-formákkal, a döntés után pedig erre a lelkiismereti állapotra úgy gondol vissza, mint valami előttre. A döntést követő nem-megcselekedés vagy meg cselekedés is egy után, amelyben az előtt megjelenik és jaj az erkölcsi személy lelkiismeretének, ha nem az eredeti formájában jelenik meg. Meg kezdődhetik a tusakodás a kezdeti lelkiismereti állapot rekonstrukciójájáért, ami néha elveszejtheti a személyt. Merthogy a lelkiismeret időisége éppen azt jelenti, hogy nem ismer lezárt állapotokat, a múltbeli döntésekre folytonosan rekurrál és leképez jövőbeli döntéseket, a folyamatos készülésben. A tépelő dés és a furdalás tehát elválaszthatatlan lelkiismeret-fenomének és sajátos idő-fenomének egyben. Kant bonyolult megfontolásai a kötelességetika kapcsán, az összes kötelességek összehangolásának a lehetősége mint vala mi lyen etikai közép-állapot pontosan a tépelődés és a furdalás hatás képes sé gét és erejét kell hogy a minimumra csökkentsék, azaz a kötelesség-morál tulajdonképpen az a lehetőség, amely a racionális kalkulus révén a mini mum ra csökkenti az etikailag meg nem formálható, azaz a szenvedély-dön tésekből származó cselekvések körét. Azaz, hogy teljesen üres fogalmomnak tartsa meg a lelkiismeretet a rendszerben, amelyet valóban csak a morális önismeret és a kötelességek képesek megjeleníteni.

Az 1797-es nagy összefoglalás, Az erkölcsök metafizikája végképpen mel lé kes szerepbe helyezi a lelkiismeretet. Egészen ki nem köszöbölheti: Kant ennyivel azért tartozik a keresztény teológiának és a filozófiai hagyomány nak. A lelkiismeret is az lesz, ami a morális érzés, a szeretet és a tisztelet: amint az Erénytan XII. részének a címe megfogalmazza: A kedély kötelesség  fogalmak iránti fogékonyságának előzetes esztétikai fogalma, hangsúlyozzuk a lelkiismeret diszpozicionális, kötelesség-előzetes leíró esztétikai fogalom. Módszertanilag helyesebb, ha előbb a kötelességfogalmat mutat juk be, amellyel Kant nyilvánvalóan az erkölcsi uni verzalizmus álláspontjára helyezkedett, ugyanakkor antropológiai dimenziót is adott neki. Ugyanis a kötelességeknek a rendszere egyrészt a morális önreflexió és öntudat kér dé se, azonban az emberiséget szinte fizikailag egybe kapcsoló értékhálózatiság, amelyben a jó megjelenítésének és képvise le tének a kérdése rendszerszerűen megoldható. (Nem a szolidaritás alapján, hangsúlyozza Max Scheler!) Nem mi választjuk meg a kötelessé geinket, ha nem ők bennünket, kijelölnek és meg jelölnek. Mi pedig elgondolkodhatunk ezen, felismerhetjük bennük magun kat, rangsorolhatjuk, listázhatjuk őket. A választások voltaképpen ezeknek a rangsorolásoknak az eredményei. Ismét a nagy fenomenológus figyelmeztet arra, hogy kötelességeknek ez a rang soro lása, listázása egy műveleti tevékeny séggé fokozza le a lelkiismereti döntés (drámai) jellegét, ami drámai tévedése Kantnak.

Mindenek előtt azonban Kant végre leszámol a lélek filozófiai dogmájával (ez a lépés filozófiai szempontból is nélkülözhetetlen. A transzcendentális tudat helyzetében végképpen semmi szükség nincs a lélek platóni-ariszto te lészi fikciójára, ami ha mond is valamit, a filozófiában leggyengébb pozíciót, az akcidenst és a szingulárisat képviseli. Ez a legkeményebb kanti álláspont az Etikai elemtan első része 4 paragrafusában található, idézni már csak azért is kell, hogy előzetes feltételezésünket, mely szerint a lelkiismeret kom pozit fogalmából már csak azért sem lehet filozófiai fogalom, mert a lélek-komponens is oly problematikus benne. (Nyilván azt sem tartom bajnak, hogy olyanfajta kemény fogalom, mint amilyet a nagy filozófiai tradíció a rendszer-fogalmaktól megkíván, nem lehetett és nem lehet belőle.) „Sem a tapasztalat, sem az ész következtetései - így Kant - nem nyújtanak elegendő felvilágosítást arról, hogy van-e lélek az emberben (mint benne lakozó, testétől különböző és attól függetlenül gondolkodni képes, azaz szellemi szubsztancia), vagy pedig nem inkább az anyag tulajdonsága-e az élet, s még ha az előbbi eset is állana fenne, akkor sem gondolhatnánk el, hogy az embernek kötelessége van valamilyen test (mint kötelező szubjektum) iránt, még ha az mindjárt emberi test is. [6] Hát ezt másképpen gondolta Friedrich Nietzsche is, de végképp mi gondoljuk ma már azt, hogy miért is ne lehetne? Következik a mindent megoldó kötelességtan, azaz az alapfelosztások. Úgy tűnik, az önmagunk iránti (erény)kötelességek formalizmusa sokkal termé ke nyebb, mint tartalma maga. „1. Az önmagunk iránti kötelességeknek ennél fogva csak objektív felosztásuk van: formálisak és materiálisak lehetnek. Az előbbiek korlátozó (negatív) kötelességek, az utóbbiak bővítő (pozitív) kötelességek önmagunk iránt; az előbbiek megtiltják , hogy az ember célja ellen cselekedjen, az utóbbiak megparancsolják neki, hogy az önkény bizo nyos tárgyát céljává tegye - az egyik tehát csupán morális önfenntartásra, a másik viszont önmagunk tökéletesítésére irányul. [7] ” Ezt már csak azért is idézni kell, mert az emberiség morális haladása eme képességen, a morális jómód képes ségén áll vagy bukik. Ezt követi a szubjektív felosztás, amelynek értelmében pusztán animális avagy morális lényként (is) definiálhatjuk magunkat. Animális lényünket illetően három fajta kötelesség kapcsán tehet megfontolásokat a lelkiismeret: 1. legyünk-e öngyilkosok? (Ne.) 2. Korlátoz zuk-e nemi vágyain kat? (Igen.) 3. Táplálkozunk-e mértéktelenül? (Ne.) A morális lény önmaga iránti kötelessége egy formális összhangot jelent akaratá nak maximái és a személyében levő emberiség méltósága között. A méltóság abszolút tartalom, ekörül forognak döntéseink és a XX. század tapasztalata azt igazolta, hogy mégis, a méltóság értékét teljesen feladni - talán még inkább mint a szabad ságét - nem lehet. Azonban soha nem voltam meggyőződve afelől, hogy ez nem valami az emberre sajátosan jellemző, tehát emberi de végül mégiscsak a biológiai túlélés parancsából fakadó kész tetés. Amelyet etikai formában végül is elegánsabban tudunk megfogalmazni. Kant azonban nem törekedett ennek nagyon bonyolult megfontolásokat adni: végül a méltóság az a tilalom, hogy ne fossza meg magát attól, ami a morális lényt kitünteti - az elvek sze rint való cselekvéstől, vagyis a belső szabad ság tól, s ezáltal ne tegye magát a hajlamok puszta játékszerévé, dologgá. Azaz tehát a méltóság belső szabad ság, végül is (egyféle) szabadság. Könnyű dolga volt Kantnak, amikor az ezzel a kötelességgel szembeszegülő bűnöket megne vezte: hazugság, fösvénység és a hamis alázat (szolgalelkűség). A becsület szeretete megóv azonban eme bennünket lealjasító bűnök elkövetésétől. Alighanem ez utóbbival lenne Kantnak a legnagyobb problémája, két okból is: az egyik az, hogy a becsület nem képzelhető el hűség nélkül, még ha nem is állítjuk azt, hogy ez a közép ponti értéke eme értékszervezménynek. Belső tagolódási rendszerében azon ban benne kell lennie. Mit teszünk azonban a hűség különböző formáival egy olyan korban, amelynek a mobilitás a - hol vagyunk már az egyszerű futurista sebességtől - a belső tartalma, és amely ben az emberek azért nem vállalják a hűséget, mert tudják, hogy fogyó eszkö zök [8] egymás viszonylatában és ennek tudatában kell lenniük, ha önmagukat be nem tartható parancsolatokba nem akarják kényszeríteni és társas viszonyai kat ellenőrizni akarják. A másik probléma a becsülettel az, hogy ennek mindig is egyfajta lovagi-katonai min tája volt. De a mai katonai er kölcs is más normák szerint szerveződik: túlsá gosan technikai-instrumentális visel ke dé si kódok irányítják, hogysem értelmi megfontolásoknak meg lelki ismereti dön téseknek tere maradna. Talán még a kölcsönös segítség - persze feltételekhez kötött - parancsa őriz valamit az egykori becsület-kódex ből. A célokat és a parancsokat ma már abszolúte határozzák meg, kolaterális, kal ku lált veszteségekről beszélnek. Az ember éle tek mentése harc közben másodlagos fontosságú tényezővé válik. A becsület nagyon is egyéni dolog ahhoz, hogy a tömegháború és a tömegtársadalom korában még tényező lehetne. (Sajnos.)

Ennek a kanti szövegnek a lektúrája nem kell bennünket ahhoz vezessen, hogy pusztán történeti értéket tulajdonítsunk neki, több okból sem. Az egyik az, hogy egyszerűen belehelyezi az értékkérdést posztmodern korunkba, tehát ara ösztökél, hogy valamennyire pozicionáljuk ezeket az egykori polgári érté keket. Ezt a kifejezést most scheleri értelemben használom, tehát olyan értékeknek tekintem őket, amelyek az ethoszt, a korszak etikai cselekvéseit determináló alapmátrixát meghatározzák, s amelyben valamely materiális vál tozóként az egész rendszer változását vonja maga után. A kérdőjelek ijesztő sokaságával találkozunk: át kell nevezni ezeket a bűnöket, releváns társadal mi kontextusokat kell találni, amelyben az átnevezett „bűnök” működ nek. Manapság az emberek törleszkednek, „nyalnak” anyagi előnyök elérése érde kében és nem vagyok meggyőződve afelől, hogy a közvélemény - még ha jelzi is ezeknek a magatartásoknak etikailag problematikus voltát, ha jelzi is - volta képpen nem fogadja el őket mint nélkülözhetetlen cselekvési stratagémákat?!

Mindezek után nézzük meg tehát, hogy mi is a kanti lelkiismeret végső formájában, azaz esztétikai (diszpozicionális) fogalomként? (Diszpozicio ná lis-esztétikai itt azt jelenti, hogy tényezőnek kell lennie az autonóm, szabad személyiség alakulásának rendszerében, azaz preferált. Nem lehetünk meg nélküle, mert a szabadság-intencióinkat megjeleníti.) Axiüma az, hogy lelki ismeretünkkel születünk, apriori tény. Ez után Kant már fel is tölti a lelki ismeretet a becsülettel, mondván, hogy a lelkiismeretünk kötelez ben nün ket: kötelességünk van, kötelességeket ismerünk el. Ezek után következik az újabb szubsztanciális definíció: „a lelkiismeret a gyakorlati ész, mely a törvény minden esetében figyelmezteti az embert a felmentés vagy elítélés köte lességére. [9] ” Ez tehát egy erős folyamatos jelenléte az erkölcsi érté kelés nek, irány, ráutaltság, fenoménje is az ember saját erkölcsi természetének. Miután azonban leszögezte, hogy a lelkiismeret csak szubjektív amennyiben afficiálja a morális érzést és nem objektív, azaz nem kötelesség. Ezek után szinte szó szerint visszatér korábbi álláspontjára, amelyet A vallás a puszta ész hatá ra in belül képvisel, azzal a különbséggel, hogy megjegyzi: senkinek sem lehet köte les ségszerűen lelkiismerete, mert ez az elképzelés is csak a lelkiismeret ben jöhetne létre. Ismét csak az apriorista tézisnél vagyunk tehát. Megerősítve látjuk a lelkiismeret „könyörtelenségére” vonatkozó tézist, amely ről az előb biek ben már beszéltünk. „Ha viszont valaki tudja, hogy lelkiisme re te szerint cseleke dett, akkor - már ami bűnösségét vagy ártatlanságát illeti - nem kívánhatunk többet tőle. Csak annyi a dolga, hogy értelmét felvilá go sítsa arról, mi a köte lesség és mi nem; ha viszont a tettek mezejére lép vagy lépett, önkéntelenül és kikerülhetetlenül szóhoz jut a lelkiismerete. Nem lehet tehát kötelessé günk, hogy lelkiismeretünk szerint cselekedjünk, mert ehhez egy második lelkiismeretre is szüksége lenne, amely az első működését tudatosítaná.” Hát ez egy nagyon kanti megoldás: az első, apriori lelkiismeret tehát esztelen, döntési „terep” , amely mintegy kizárja a kötelesség műkö dését, de lehetővé is teszi annak a megjelenését. A bűnös döntés attól helyes, hogy egyszerűen tudatos döntés. De ez a felismerés már a javasolt „második lelkiismeretben” jönne létre, amely fenomenonként az elsőre és a köteles ség re utal. (Ez egy sajátosan kanti megoldás, amellyel már az akarat és akarat lagosság, Willkür és Willkürlichkeit kapcsán is találkoztunk, észkonstrukció). Amikor tehát a gyilkos tudatosan gyilkol, lelkiismeretesen teszi, noha nem a helyes lelki isme reti döntést hozza meg. Alapjában véve Kant tehát igazat ad Ivan Karamazov nak. Teljes erkölcsi és ész-skizofréniához vezetne ez a máso dik lelkiismeret... de vajon nem fogadhatjuk-e el ezt a sugalmazást retro, azaz hogy azok akik igenis nem tudnak kiegyezni a lelkiismeretükkel soha, egy ilyen fajta lelki ismereti kettősségben vergődnek? Tehát második lelkiismeret extrém módon lehetséges - az értelmen kívül. Végül is - zárja le Kant a kér dést -, másként nem lehet fontosságot biztosítani a lelkiismeretnek, csak úgy, hogy valamilyen módon ezt is kötelességek rendszerébe kapcsoljuk, tárggyá tesszük. „Csakis az lehet kötelességünk, hogy műveljük lelkiismeretünket, jobban figyeljünk belső bíránk szavára, s minden lehetséges eszközzel elősegít sük, hogy meghallgatásra leljen (ami tehát csak közvetett kötelesség)” .

De mit kezdünk a filozófiának ama hagyományával, azzal az antropológiai vízióval, amelyet Pascal képviselt, és amelyben az ész, valamint a szenve délyek teljesen kizárják egymást. Szenvedélyek márpedig vannak. Tehát vagy ésszerűen élünk és akkor a szenvedélynek semmi helye nincs ebben az életben, vagy elismerjük a szenvedélyek hatalmát és akkor az ész mindig csak egy felhő marad a kedély láthatárán. „Belháború az emberben az ész és a szenvedélyek között. Ha csak esze volna, szenvedélyek nélkül...Ha csak szenvedélyei volnának ész nélkül...De mivel az egyik is, a másik is megvan benne, nem kerülheti el a háborúságot, mert úgy élhet békében, ha hábo rús kodik a másikkal: ezért mindig meghasonlott, és ezért van mindig ellentét ben önmagával.” - olvassuk a 412. töredékben [10] . Antropológiai helyzetünket eleve ebben a kettősségben kell látnunk, a moralitásunk antinomikus, a tiszta lelkiismeret lehetetlen - ha megfogadjuk Borges intelmét, mely szerint kell valamilyen szenvedély az élethez. A tiszta lelkiismeret lehetetlensége azonban feltétele annak, hogy valamilyen lelkiismeret mégis csak lehetséges legyen -, ha már kitartunk amellett, hogy a lelkiismeretet továbbra is el fogad juk valamilyen döntési összefüggésrendszer apriori formájaként, tere ként. Nehezen tudjuk azonban megtartani, ha nem végzünk valamilyen folya matos szemantikai tevékenységet is, azaz az érzelmi jelentéseket nem helyez zük el nagyon is tudatosan egy célszerű motivációs összefüggésrendszerben. Ezáltal válik a lelkiismeret csakugyan valamilyen ismereti formává. És ere vonat ko zik a nagy irodalom, elsősorban Dosztojevszkij regényírása, valamint az etikai nyelvezetnek az az analízise, amely G. E. Moore nyomán a múlt század végének az etikai döntések nyelvi analitikájára vonatkozó eljárásmódjait jellemezte.

Max Scheler egyetértően idézte Kant megállapítását az érzület kérdésé ben: „Kant teljes joggal emeli ki, hogy az »érzület« élesen különbözik minden puszta »szándéktól«, s még inkább természetesen mindenfajta »tudatos el hatá ro zástól« [11] . Scheler másfelül bírálta a kanti felfogást, megállapítván, hogy az érzület tudatos, tartós és független az élettapasztalattól és érték érzü let ként nem elsődleges hordozója a legfőbb értéknek a, a jónak. Mindebből ismét csak azt emelem ki, hogy az erkölcsi tapasztalat megfogalmazása és követése, szimbolikus beépítése az érzületbe mintegy formát és konkrétságot ad a lelkiismeretnek, a belső bíró szavai folyamatosan születnek és elvesznek (lelkiismereti válságok esetén az egész szótár), de maga a nyelvtan állandó marad. Az is megfontolandó beszédtény, hogy a lelkiismerettel kapcsolatban miért használjuk igen gyakran a képes beszéd formáit, lehetőségeit?

Manapság a lelkiismerettel kapcsolatos dogmatikus álláspont már csak azért sem képzelhető el (és itt a kanti hitszabályokkal szinonim kötelez vényekre gondolok), mert ilyen dogmák nem is léteznek. Azért olvastam el Jan Milic Lochmannak, a szisztematikus teológia egyik nagy tekintélyének a Tízparancsolathoz fűzött kommentárjait, hogy benne a lelkiismerettel kapcsolatos valamilyen nem szintetikus utalást találjak. Nos, ez a kifejezés, hogy lelkiismeret egyetlen egyszer sem szerepel benne [12] .

A fentiekkel kapcsolatban meg kell azonban jegyeznem, hogy a kontinen tá lis filozófia eme ellentétesnek látszó irányait még valahogyan össze lehet vetni. Egész más úton járt azonban a kantianizmussal, fichteanizmussal nagyjából kortárs angolszász morálfilozófia, amely a haszonelvű alapokon a lelkiismeretet gyakran csak a becsület más megnevezésének tartotta (például Thomas Reid) [13] . A morális cselekedet elemzésében inkább a pszichológiai motivációkat meg a jogi aspektusokat követte. Kant hatása azonban az angol morálfilozófiára nagy volt, éppen a szisztematikusság felé mozdítván el azt [14] . De voltak nyíltan kantiánus szerzők, például John Stuart Mill. Ilyen érte lem ben ott a lelkiismeret sem több sem kevesebb mint az előre megfontoltság szinonímája. A jogi diszkussziónak, a bírósági indoklásoknak a szemantikája, a pszichiátriai esettan, a mindennapi beszédhelyzetek hivatkozásai manapság is tanulságos terepe lehet a lelkiismeret-problematika további elemzésének. A kanti impulzus ma arra int, hogy materiális érték-kutatásokkal folytassuk a lelkiismeret helyzeteinek és jelenségtanának tanulmányozását.

In:Lábjegyzetek Platónhoz. 5. A lelkiismeret. Szerk: Dékány András, Laczkó Sándor Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapitvány, Librarius, 2oo6, 165-176.

[1] Nyíri Tamás: A vitatott lelkiismeret. Magyar Tudomány, 1993 ,8 ,926.

[2] „Dieses Subjekt ist nicht das Individuum, sonderm das »ich denke« als »Bewusstsein überhaupt«” . /.../Daher ist das Subjekt des Bewustsein überhaupt nicht das empirische pszchologische Subjekt, das ich beobachten und erforschen kann.” Ez persze nem jelenti azt, hogy az öntudat révén, amely mintegy intencionálhatja a mindenek fölött álló (általános) tudatot tudomá nyos értelemben ne lennénk képesek akár a saját én megfigyelésére is, de ezt akkor sem tehetjük meg úgy, hogy a saját lelkünk énjét elválasztjuk a létezők től általában. Az e kérdéskörhöz kapcsolódó elemzések Jaspers Kant-tanulmányának alighanem legeredetibb felvetései. Plato. Augustin. Kant. Drei Gründer der Philosophieren. R. Piper and Co. Verlag, München, 1966, 214.

[4] Immanuel Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Gondolat Kiadó, 1974, 341.

[5] I.m.344.

[6] Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája.

Gondolat, Budapest, 1991, 533.

[7] I.m. 533.

[8] Vannak e kérdésben más argumentumok is: az ember protézissé válik, a szervek minden képzeletet meghaladó beültetése és kereskedelme stb.

[9] Az erkölcsök metafizikája. I.m.514.

[10] Pődör László fordításában. Pascal: Gondolatok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982, 180.

[11] Max Scheler: A formalizmus az etikában és a materiális értéketika. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979, 183.

[12] Jan Milić Lochman: A szabadság útjelzői. Kálvin Kiadó, Budapest, 1993.

[13] Amikor etikáját, azaz kötelességtanát kidolgozta, Kant figyelmeztetett arra, hogy az angolok etikai gondolkodásának individualizmusa, azaz filozófiátlansága nem kis hatással volt gondolataira.

[14] Karl Schmitt-Wendel: Kants Einfluss auf die nglische Ethik. Berlin, Verlag von Reuther &Richard, 1912.